Celiak sjukdom

HITTA EN CERTIFIERAD TERAPEUT

Våra terapeuter är utbildade för att avgöra om du skulle kunna vara i behov av en hårmineralanalys. Om ni kommer överens om att en analys är ett bra sätt att undersöka orsaken till dina hälsoutmaningar, kommer terapeuten att se till att ditt hår blir analyserat och skapar sedan en individuell plan för dig utifrån resultatet.

Vi jobbar med många duktiga och välutbildade terapeuter från norr till söder. När du väljer att gå till en av terapeuterna på vår lista vet du att de har genomgått en certifieringskurs i hårmineralanalys. Flera av teraputerna är dessutom vidareutbildade inom ämnet och har byggt på med fler utbildningssteg.

 

HUR GÖR MAN EN HÅRMINERALANALYS?

Här får du veta grundläggande om vad en analys är och vad den visar plus hur du gör rent praktiskt för att ta ett hårprov.

DIAGRAMMEN I ANALYSEN

Analysrapportens två första sidor innehåller diagram som visar värden för respektive mineral och värden för olika förhållanden mineraler sinsemellan. Värden jämförs med ett fastställt referensintervall, som indikeras av de vita fälten i diagrammen. Referensvärdena är fastställda utifrån globala studier gjorda på ”friska” individer och finns i TraceElements enorma databas.

Näringsmineraler

Vår kropp består till 4% av mineraler som har många viktiga uppgifter, bland annat att hjälpa till vid biokemiska reaktioner. I en hårmineralanalys mäts 12 mineraler som är livsnödvändiga för oss. Näringsmineralerna i analysrapporten omfattar Kalcium (Ca), Magnesium (Mg), Natrium (Na), Kalium (K), Koppar (Cu), Zink (Zn), Fosfor (P), Järn (Fe), Mangan (Mn), Krom (Cr), Selen (Se), Bor (B), Kobolt (Co), Molybden (Mo) och Svavel (S).

Värden som antingen är för höga eller för låga, i förhållande till referensintervallet, indikerar en avvikelse. Ju större en avvikelse är, desto större är sannolikheten till en brist alternativt till ett överskott av mineralen.

Förhållandet mellan näringsmineraler

En hårmineralanalys visar också inbördes förhållanden mellan vissa mineraler. Balansen mellan mineralerna är minst lika viktig som de enskilda mineralvärdena. Till exempel kan en felaktig balans mellan kalcium och magnesium göra det svårare att reglera blodsockret.

Värden som antingen är för höga eller för låga, i förhållande till referensintervallet, indikerar en avvikelse. Ju större en avvikelse är, desto större är sannolikheten till rubbningar i olika kroppsfunktioner.

Tungmetaller

I analysen kan du även se belastningen av tungmetaller i kroppen. Tungmetaller är mineraler som inte har någon känd biologisk funktion och som anses giftiga för oss. Vi blir dagligen exponerade för dessa tungmetaller då de finns naturligt i vår miljö, men även i exempelvis konsumentprodukter. Därför kommer dessa att alltid finnas i våra kroppar i större eller mindre omfattning. Exempel på skadliga metaller som du kan se i analysen är tex Kvicksilver, Kadmium och Aluminium. Till skillnad från närings- och tilläggsmineralerna bör samtliga dessa värden inte bara vara inom referensintervallen, utan även vara så låga som möjligt. Det är viktigt med ett bra närings- och mineralstatus som kan skydda oss från skadlig belastning av tungmetaller. Dessa förhållande kan en skicklig terapeut läsa ut i analysen.

 

Celiak sjukdom

REKOMMENDATIONER OCH ÅTGÄRDER

Efter att man har fått tillbaka sitt analyssvar är första rekommendationen att gå igenom resultatet med hårmineralanalysterapeuten. Analyssvaret är omfattande och på många ställen väldigt detaljerat. En terapeut kan, på ett övergripande plan, förklara analysresultatet samt även se sammanhang som inte står med i rapporten. Utifrån detta ger terapeuten råd kring hur man går vidare, bland annat med hänsyn taget till nedanstående. Står man under läkarbehandling uppmuntras ett samarbete mellan terapeuten och läkaren. Hårmineralanalysterapeuter går igenom en omfattande utbildning inom näringslära, fysiologi, kostrådgivning och hårmineralanalystolkning. Det ger större trygghet, information, inspiration och resultat att få vägledning av en utbildad hårmineralanalysterapeut.

Kostförslag

I analyssvaret finns det noggrant utarbetade förslag till kost och kosttillskott som ger kroppen en bättre förutsättning för hälsa. Rekommendationerna utgår från staplarna i analysen och är endast framtagna för att balansera dessa förhållanden. Rekommendationerna tar inte ställning till övrig livsstil, eller var du geografiskt bor i världen eller i ditt land samt är inte en mätning av dina överkänsligheter och allergier. Kostrekommendationer från en hårmineralanalys utgår från mätning av mineraler och metaller och är ingen direkt mätning av varken vitaminer, aminosyror eller fettsyror.

 

Det ges också rekommendationer om vilka födoämnen som man bör äta mera av, med hänsyn tagen till sitt näringsinnehåll. Likaså ges det också rekommendationer om vilka födoämnen som bör minskas/undvikas.

Kosttillskottsrekommendationer

I slutet av analyssvaret finns ett skräddarsytt kosttillskottsprogram för mineralbalansering. Rekommendationerna är baserade på bland annat faktorer som ämnesomsättningstyp, mineralstatus men också faktorer såsom ålder, kön och livsstil.

Många års forskning ligger bakom dessa högkvalitativa kosttillskott. De är komponerade på ett sådant sätt att de ska ge ett maximalt upptag via mag-/tarmkanalen. Vidare är de också utformade för att samverka effektivt ända in på cellnivå.

Tidsperiod

Beroende på snabb eller långsam ämnesomsättning ska de rekommenderade tillskotten intas i 2 eller 3 månader. Det är av yttersta vikt att man har kontakt med sin terapeut efter detta, då eventuella förändringar kan komma att behöva göras gällande kosttillskottsrekommendationerna innan en omanalys görs. En omanalys görs därefter.

 

 

HUR GÖR MAN EN ANALYS?

En hårmineralanalys är enkel och smidig för dig som klient. Samtidigt ger den ger många svar om din kropp, hur du fungerar och varför du mår som du gör. Labbet som gör analyserna, Trace Elements Inc., använder känsliga mätinstrument vilket ger ett exakt svar på hur din mineralstatus ser ut.

Steg 1: Klippning 

Först tas ett prov av ditt hår. Håret ska komma från flera ställen nära hårbottnen och i bakre delen av huvudet. Terapeuten delar upp håret och klipper så nära hårbottnen som möjligt. Därefter klipps överflödigt hår bort från provet och kvar lämnas 2,5 – 4 cm från hårrötterna. Den totala mängden hår som behövs är ca 1 msk. Om man inte kan skicka huvudhår kan man ta bitar av naglarna eller könshår. Men tänk då på att resultatet kanske inte visar den allra senaste mineralbalansen eftersom dessa vävnader växer långsammare än huvudhår.

Steg 2: På labbet 

När ditt prov anländer till laboratoriet prepareras det för testningen genom ett flertal speciella procedurer som utvecklats av Trace Elements, Inc. Efter omfattande förberedelser placeras ditt prov i provrör. Särskilda syror tillsätts sedan som påbörjar nedbrytningen, eller ”smältningen” av håret. Syrorna i kombination med hög värme gör att ämnena i hårproteinet kan separeras. När väl håret är fullständigt upplöst återstår endast mineralsalterna. Efter att ha blivit till en lösning analyseras sedan mineralerna med hjälp av hyperkänsliga specialinstrument.

Steg 3: Resultatet

Därefter tolkar man resultatet och flera hundra faktorer bedöms, exempelvis förekomsten av olika mineraler, deras inbördes förhållande och tungmetaller. Även den metaboliska typen bestäms. Trace Elements, Inc. skickar resultatet från din håranalys, komplett med diagram och åtföljande förklaringar samt en fackmässig rapport till din läkare/terapeut. Du kan lära dig mycket om din kropp, och kanske hitta svar som du letat efter i åratal.

Steg 4: Balanseringen

I din analysrapport ingår ett schema över vilka kosttillskott du bör ta. Det är ett program som är skräddarsytt utifrån din ämnesomsättningstyp och dina unika behov. Det är viktigt att du följer rapportens rekommendationer då varje mineral, vitamin och spårämne samarbetar och är synergister till varandra. Samspelet mellan dessa näringsämnen bygger på mångårig forskning och erfarenhet. En balansering tar mellan 2-3 månder. Därefter kan du göra en ny analys för att se hur bilden har förändrats.