Analysen leder till välmående

Hårmineralanalys – vad är det?

Resultatet från analysen ger en bild av kroppens invärtes miljö samt ger råd om kost och skräddarsytt kosttillskottsprogram. Med hjälp av denna information kan vi få veta en hel del om ämnesomsättningen, näringsmässig status, hormonobalanser och tungmetaller.

Man skulle kunna tro att en hårmineralanalys (HMA)är en analys som berättar sanningen om din hårkvalitét. Så är det inte, istället får du reda på kroppens närings- och mineralstatus under de senaste månaderna. I USA säger man ”Hair mineral tissue analysis”, vilket kanske ger en tydligare beskrivning av analysen. Det är en analys som med mycket exakta metoder mäter halten av mineraler i hårvävnaden.

Hår innehåller alla typer av mineraler som finns i kroppen. Det återspeglar också hur stor mängd av dessa element som finns i kroppsvävnaden.

Resultatet från analysen ger en bild av kroppens invärtes miljö. Med hjälp av denna information kan vi få veta en hel del om bland annat ämnesomsättningen. Med en analys går bland annat att se insulinkänslighet, hur påverkad kroppen är av stress och hur snabbt eller långsamt energi omsätts. Här ser man kroppens näringsmässiga status och kan även se hur effektivt den arbetar med olika näringsämnen.

Trace Elements, Inc (TEI), som är laboratoriet som gör hårmineralanalyserna, har en enorm databas som bygger på erfarenhet från flera miljoner analyser. Med hjälp av den har de skapat ett unikt system för att tyda resultatet av håranalyser. Resultatet redogörs detaljerat i en personlig analysrapport som visar på mineralstatus, förekomst av tungmetaller och metabolisk typ.

Vitaminer och mineraler är sva

Varför ska du göra en hårmineralanalys?

En hårmineralanalys är ett bra analysverktyg för att mäta närings- och mineralstatus över tid i kroppen.

Vitaminer, mineraler, aminosyror, andra näringsämnen och enzymer är livsviktiga komponenter för kroppens uppbyggnad och funktion. Alla biokemiska processer i kroppen kräver näringsämnen. Samspelet och den inbördes relationen mellan dessa näringsmässiga byggstenar har visat sig ha stor betydelse för hälsan. När det här samspelet rubbas riskerar vi att hamna i obalans och ohälsa.

Alla människor är olika och har olika näringsmässiga behov. Du och jag är olika och har en biokemisk individualitet som kräver anpassade mängder av näringsämnen för att vi ska vara i balans, må bra och hålla oss friska.

Den moderna människan utsätts dagligen för stress och gifter – du får i dig miljögifter, kemikalier, konserveringsmedel och medicinrester från luften du andas, vattnet du dricker och maten du äter. Många av oss lever en livsstil som stressar kroppen på olika sätt.

Du behöver rätt mängd näring för att dels skydda kroppen mot toxiska ämnen, dels kunna eliminera gifterna och föra ut dem ur kroppen. Kroppens hormoner och finkänsliga ämnesomsättning påverkar i hög grad hur du mår och om du kan hålla dig frisk. Dina hormonella körtlar, de endokrina organen, och dess balans och funktion är beroende av rätt mängd näringsämnen för att fungera som de ska.

FÖRDELAR MED HÅRMINERALANALYS

En hårmineralanalys hjälper dig att få en detaljerad översikt över din mineralstatus inklusive balansen hos och relationen mellan olika viktiga näringsämnen.

Du får även en översikt över eventuell förekomst av tungmetaller och ditt behov av detox från exempelvis kvicksilver och aluminium.

Vidare får du en översikt över din hormonella/endokrina balans samt din metaboliska typ och hur det påverkar kroppen. Den metaboliska typen är något vi föds med, men som också kan ändras på grund av stress från jobb, familj, näringsfattig kost, hård träning, dålig sömn eller andra faktorer.

En hårmineralanalys visar näringsstatusen i kroppen några månader tillbaka i tiden. Detta till skillnad från ett blodprov som bara visar status just den sekund du tar provet, och ett urinprov som bara mäter vilka och hur mycket mineral som utsöndras just då. Mineralkoncentrationer som återfinns i håret representerar intag eller exponering som pågått länge, medan blod- och urinprov ger en mer kortsiktig bild.

I resultatet av analysen finns din individuella biokemiska och metaboliska typ beskriven. I analyssvaret ingår också förslag på en individanpassad balansering för just din typ med hjälp av näringstillskott och kost.

HÅRMINERALANALYS SOM VÄVNADSMINERALANALYS

Hårmineralanalysen visar information om långvariga konsekvenser från diverse kosthållningar, stress och exponering av tungmetaller. 

 

Vävnadsmineralanalys är en vedertagen analysmetod för att bland annat fastställa näringsstatus och exponering av giftiga mineraler (tungmetaller). Som underlag till analysen krävs ett vävnadsprov. Detta vävnadsprov ger bäst resultat vid användandet av hår, vilket gör att denna analysmetod också kallas för hårmineralanalys.

Under hårets tillväxtfas, då håret formas och når hudytan, exponeras håret för olika beståndsdelar som finns tillgängliga i kroppens interna miljö. Håret ackumulerar dessa beståndsdelar, bland annat mineraler, och när håret sedan når hudytan hårdnar det yttre lagret av hårstrået och beståndsdelarna kapslas in. På detta sätt förser håret oss med en bild av kroppens interna miljö under denna tidsperiod. Håret blir en förteckning över kroppens näringsstatus.

Att fastställa nivåerna av näringsämnen i håret kräver en mycket avancerad analysmetod. Denna analysmetod används som ett hjälpmedel för att upptäcka mineralbrister, mineralöverskott och/eller biokemiska obalanser. Hårmineralanalysen ger hårmineralanalysterapeuter indikationer gällande långvariga konsekvenser från diverse kosthållningar, stress och exponering av tungmetaller.

Vi mycket stolta över att samarbeta med Trace Elements Inc i USA, som är ett auktoriserat laboratorie- och näringskonsultföretag, det främsta i världen på hårmineralanalys. Laboratoriet utför analysen enligt etablerade riktlinjer, protokoll samt normer som fastställts av Trace Elements. Dessa rutiner kontrolleras regelbundet av oberoende amerikanska myndigheter. Tolkningen är baserad på analysresultatet och forskning som genomförts av Dr David L. Watts i samarbete med Trace Elements. Laboratoriets analysresultat, vilket presenteras i den omfattande analysrapporten, skall inte betraktas som diagnostiskt utan endast som en extra informationskälla till den som utför analysen.

Analysen leder till välmående
Analysen visar din ämnesomsättningstyp

Med en hårmineralanalys får du veta om du har en långsammare eller snabbare ämnesomsättning. Detta kan påverka exempelvis hur du bryter ner maten, tillverkar hormoner, skapar energi och tendenser till olika symtom och besvär. Den beskriver hur näringsämnen utnyttjas, men också hur effektivt de utnyttjas, på cellnivå. Lättast kan kroppens ämnesomsättning liknas vid en motor, där sköldkörteln är gaspedalen. Sköldkörteln har i sin tur en väldigt stark koppling till binjurarna, vilket gör att binjure- och sköldkörtelfunktionen är av yttersta vikt för den totala ämnesomsättningen.

En hårmineralanalys visar om du har en långsam (SLOW) ämnesomsättning eller snabb (FAST) ämnesomsättning. Ämnesomsättningstyperna delas därefter upp i ytterligare fyra underkategorier, det vill säga totalt sett åtta stycken ämnesomsättningstyper. Underkategorierna bestäms utifrån binjure- och sköldkörtelfunktion, som tillsammans är utslagsgivande både för den hormonella balansen och den totala ämnesomsättningen. Dessa kategorier indikerar också i vilket stresstadie kroppen befinner sig i, exempelvis alarmstadiet alternativt utmattningsstadiet av stress.

Snabb eller långsam ämnesomsättning?

De olika ämnesomsättningstyperna har sina för- och nackdelar. Det är därför viktigt att ha i åtanke att en ämnesomsättningstyp inte är bättre än en annan. Oavsett vilken typ man tillhör är det viktigt att ha en bra balans mellan kroppens mineraler.

Den långsamma ämnesomsättningstypen

En långsam ämnesomsättningstyp har en lägre aktivitet gällande utnyttjandet av näringsämnen på cellnivå. Resultatet av detta är att dämpande mineraler ackumuleras i kroppen.

Personen som har den här ämnesomsättningstypen kan ha en lägre energinivå/ökad trötthet, ett lägre blodtryck och en lägre kroppstemperatur. Viktökning alternativt svårigheter med att gå ned i vikt samt sug efter sötsaker och andra raffinerade kolhydrater är också vanligt. Vid en balansering kan dessa symtom förbättras, och på sikt till och med försvinna, vilket tyder på en bättre ämnesomsättning i kroppen.

Den snabba ämnesomsättningstypen

En snabb ämnesomsättningstyp har en högre aktivitet gällande utnyttjandet av näringsämnen på cellnivå. Resultatet av detta är att stimulerande mineraler ackumuleras i kroppen.

Personen som har den här ämnesomsättningstypen kan ha för hög energinivå/hyperaktivitet, ett högre blodtryck och en högre kroppstemperatur. Ett ökat behov av att äta ofta är också vanligt. Vid en balansering kan dessa symtom förbättras, och på sikt till och med försvinna, vilket tyder på en bättre ämnesomsättning i kroppen.

 

 

Vitaminer och mineraler är sva
Uppföljning och omanalys

När du har följt terapeutens rekommendationer under en period, kommer ni överens om när det är lämpligt att göra en omanalys. Syftet med omanalysen är att säkerställa att åtgärderna har resulterat i en bättre mineralbalans. 

Omanalysen är utformad på samma sätt som föregående analys, men där är vissa betydelsefulla skillnader. För det första kommer nya mineralvärden att visas jämte gamla, så att det på ett enkelt sätt går att avläsa förändringarna. För det andra innehåller rapportdelen också kommentarer kring viktiga förändringar sedan föregående mätning och vilken påverkan dessa har fått på bland annat olika metabola funktioner. Observera att det är normalt att förändringar har skett inom vissa områden men inte inom andra. Kostförslagen kan också komma att ändras, precis som kosttillskottsrekommendationerna för att säkra en fortsatt effektiv balansering och/eller livsstil.

Låt balanseringen ta sin tid

Tänk på att en balansering tar tid. Många gånger finns en mångårig obalans som ska komma tillrättas med. Därför är det viktigt att ha i åtanke att det kan ta allt från några månader till flera år att återställa obalanser. En ommätning är därför viktig, även om man många gånger mår mycket bättre efter bara några månaders balansering.  En balansering tar längre tid om du är stressad under tiden. Allt som stressar kroppen påverkar balanseringen. Stressande faktorer för kroppen är exempelvis obalanserade kost- och dryckesvanor, för lite/dålig sömn, dåliga sociala relationer och arbetsöverbelastning. Det är upp till dig som klient att följa rekommendationerna från terapeuten.

OM LABORATORIET TRACE ELEMENTS

Trace Elements är det världsledande laboratoriet inom hårmineralanalys och har analyserat över en miljon prover.

Att fastställa nivåerna av näringsämnen i håret kräver avancerad teknik och Trace Elements Inc använder den mest sofistikerade analysteknik som finns inom ICP-Mass-spektrometri som finns.

HMA är en pålitlig analysmetod med mindre än 2% felmarginal, jämfört med till exempel blod, urin eller avföring som har större felmarginal. Hår är ett stabilt material som inte bryts ner så snabbt. Varje hårprov dubbelkontrolleras genom att man testar samma hårprov två gånger. Laboratoriet har varit verksamt sedan 1984 och har hela tiden fokuserat på att leverera analysresultat till olika kategorier av kliniker. De finns nu i hela 46 länder över hela världen, däribland Sverige. Genom att understryka behovet av optimal näring, varken för mycket eller för lite, bidrar Trace Elements med en holistisk syn på näring och hälsa. Vill du läsa mer om Trace Elements? Gå in på: www.traceelements.com